• Bantharua ha publicado una actualización hace 2 semanas, 4 dias

    โรงเรียนบ้านท่าเรือตั้งอยู่ในชนบทอันเงียบสงบ เป็นสถานศึกษาที่มีเสน่ห์ตั้งอยู่ในใจกลางหมู่บ้านไทยที่มีชีวิตชีวา โรงเรียนที่เป็นมิตรแห่งนี้มอบสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงเพื่อให้นักเรียนเติบโตทั้งด้านวิชาการและส่วนตัว ด้วยครูผู้สอนที่ทุ่มเทและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โรงเรียนบ้านท่าเรือมีหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวม นักเรียนมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการชื่นชมวัฒนธรรม โรงเรียนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา สร้างผู้นำแห่งอนาคต